Bern Kursaal, Synergy 2015 – der KMU-Anlass zum Netzwerken!

Chargement de la carte…

Date et heure:
04.11.2015
16H45 - 21H30

Emplacement:
Kursaal Bern


4 novembre 2015, Bern Kursaal, Synergy 2015 – der KMU-Anlass zum Netzwerken!

Programme : http://www.synergy-schweiz.ch/web/?lang=fr

Inscription : directement sur le site de Synergy : http://www.synergy-schweiz.ch/web/inscription/?lang=fr